Home Page
Send E-Mail

 Useful links:

 http://www.imp.cas.cn/

http://custipen.pku.edu.cn/

http://custipen.pku.edu.cn/meeting/2015-custipen-workshop.html

 

Organizers:

Bao-An Li (Texas A&M U.-Commence, USA)

Umberto Lombardo (Catania University, Italy)

James Vary (Iowa State U., USA)

Guoqing Xiao (IMP, China)

Furong Xu (Peking U., China)

HuShan Xu (IMP, China)

Yanlin Ye (Peking U., China)

Xiaohong Zhou (IMP, China)

YuHu Zhang (IMP, China)

Wei Zuo (IMP, China)

     Conference Admin


Powered by Duckling 3.1(中科院国际会议服务平台)